17فروردین
بازی درمانی برای بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم

بازی درمانی برای بهبود رفتارهای اجتماعی کودکان اوتیسم

اهمیت بازی درمانیبازی، ابزار تعامل و ارتباط با دیگران که نقش پر رنگی در رشد و تکامل کودکان دارد.  قوانین بازی دارای پتانسیل بالایی برای رشد و تصحیح مهارت های حرکتی، ارتباطی و مهارت های اجتماعی کودکان است.ویژگی مشترک دانش آموزان مبتلا به اوتیسم ، مشکل در برقراری ارتباط با همکلاسی هایشان است.دراینجا چند فعالیت سرگرم کننده تعریف میشود که در فعالیت های کلاسی  گروهی یا فردی سودمند خواهند بود. اینها روش های بسیار خوبی برای درگیر کردن و آماده بودن دانش آموزان اوتیسم است.