بایگانی‌ها واحد اموزش های کوتاه مدت - انجمن اوتیسم آذربایجان

26آبان
کارگاه آموزشی پیش نیاز ها، برنامه ها و استراتژی های لازم برای تربیت کودک اوتیسمی

کارگاه آموزشی پیش نیاز ها، برنامه ها و استراتژی های لازم برای تربیت کودک اوتیسمی

پیش نیاز های تربیتی برای کودکان اوتیستیک در انجمن اوتیسم آذربایجان : کارگاه آموزشی اوتیسم مهارت های آموزشی، پیش نیاز ها، برنامه ها و استراتژی های لازم برای تربیت نوجوانان و جوانان طیف اوتیسم شرح مطالب کلیدی کارگاه آموزشی اوتیسم: آموزش توالت کودک اوتیسمی باید مهارت استفاده از توالت به طور مستقل را داشته باشد. . […]